jeandarcel-belgie-main-header.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN

Website www.delisecosmetics-jeandarcel.be

1. Onze facturen zijn, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door ons bevestigd andersluidend beding, contant betaalbaar te Waregem.
2. Klachten of bezwaren dienen ons binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekende brief te bereiken om in aanmerking te kunnen worden genomen.
3. Het stilzwijgend aanvaarden van de factuur geldt tevens als de aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden.
4. De verkoper blijft eigenaar van de verkochte goederen tot op het moment van integrale betaling van onderhavige factuur. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud gaat elk risico over op de koper vanaf de levering van de verkochte goederen.
5. Bij niet of onvolledige betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag of het openstaand saldo verhoogd met 12% met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 1.860,00 EUR. Bovendien is dan automatisch en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest verschuldigd van 1% per maand op het factuurbedrag of het saldo.
6. Bij gebeurlijke gerechtelijke invordering en betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Kortrijk en Ieper bevoegd.